Lý thuyết hấp dẫn thực hành như nam châm hấp dẫn sắt.
Theory attracts practice as the magnet attracts iron.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-19T17:36:49+07:00 , DanhNgon.Net