Tác giả: Mạnh Tử

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại
Gần kẻ nịnh hót thì a dua
Gần đứa tham lam thì trộm cắp.

Tác giả:
Từ khóa:

Thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch với lẽ trời thì mất.
順天者存,逆天者亡。Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.

Tác giả:
Từ khóa:

Người chấp nhặt là người đáng ghét, vì người ấy làm hại đạo đức. Lời một việc mà bỏ lỡ trăm việc.

Tác giả:

Phàm làm gì mà có điều chưa thoả lòng, thì nên xét lại thân mình, xem làm như thế, đã là phải hẳn chưa.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong gia đình mà người trung (*) chẳng dạy dỗ kẻ bất trung, người tài chẳng trông nom kẻ bất tài, thì kẻ hay, người dở cũng chả khác nhau mấy.
(*) Trung : Đứng đắn, công minh, người hay và giỏi.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.

Tác giả:
Từ khóa:

Thị phi chi tâm trí chi đoan dã.
(Ta phân biệt được điều phải lẽ trái đều do đức trí cả.)

Tác giả:

Dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên.
(Đã là người dũng sĩ không quên rằng có ngày mình sẽ phải mất đầu.)

Tác giả:

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.

Tác giả:

Việc người ta làm hoặc có khiến mới làm, việc thôi không làm hoặc có ai ngăn không làm, làm hay không làm không phải tại người ta mà nên được. Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước, muôn sự đều đã chia định, muôn sự chẳng phải do người mưu tính mà nên, cả một đời người số mạng đều đã được an bài trước.
行或使之,止或尼之,行止非人所能也。一飲一啄,事皆前定。萬事分已定,浮生空自忙。萬事不由人計較,一生都是命安排。Hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ phi nhân sở năng dã. Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định. Vạn sự phân dĩ định, phù sinh không tự mang. Vạn sự bất do nhân kế giảo, nhất sinh đô thị mệnh an bài.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất hiếu hữu tam: bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, vô hậu vi đại.
(Bất hiếu có 3 điều: không lấy vợ đẻ con để tuyệt tự là điều bất hiếu lớn nhất.)

Tác giả:

Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.

Tác giả:

Tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã.
(Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa.)

Tác giả:

Người chỉ làm giàu là người bất nhân, người chỉ làm nhân là người không giàu.

Tác giả:
Từ khóa:

Danh dự quá sự thật, nguời quân tử lấy làm xấu hổ.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.

Tác giả:

Làm chuyện gì mà có điều chưa thỏa mãn thì hãy tự xét lại thân mình xem làm như thế đã phải chưa.

Tác giả:

Người con đại hiếu, suốt đời mến cha mẹ.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.

Tác giả:

Không thừa thuận để vui lòng cha mẹ, không đáng gọi là người; không cảm động để làm hay cho cha mẹ, không đáng gọi là con.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta nhân thì vinh, bất nhân thì nhục.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự mình khinh mình trước, người ngoài mới khinh mình sau.

Tác giả:
Từ khóa: