Nếu thực tế không vừa với học thuyết, hãy thay đổi thực tế.
If the facts don’t fit the theory, change the facts.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T23:30:11+07:00 , DanhNgon.Net