Tác giả: William R. Alger

Sau mọi cơn bão, mặt trời đều sẽ mỉm cười; với mọi vấn đề, luôn có giải pháp, và nghĩa vụ vĩnh viễn của tâm hồn là giữ mình vui vẻ.
After every storm the sun will smile; for every problem there is a solution, and the soul’s indefeasible duty is to be of good cheer.

Tác giả:
Từ khóa:

Tài hùng biện sai là cường điệu; tài hùng biện đúng là nhấn mạnh.
False eloquence is exaggeration; true eloquence is emphasis.