Tác giả: Niels Bohr

Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở.
The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp.
An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field.

Tác giả:
Từ khóa:

Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân mình.
A physicist is just an atom’s way of looking at itself.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn lao. Đối lập với chân lý tầm thường là hoàn toàn sai lầm. Đối lập với chân lý lớn lao cũng là chân lý.
There are trivial truths and the great truths. The opposite of a trivial truth is plainly false. The opposite of a great truth is also true.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,