Từ khóa: Áp lực

Điều cơ bản mà không ai hỏi là tại sao người ta lại sử dụng thuốc phiện? Tại sao chúng ta gắn những thứ đó vào đời sống bình thường để sống? Điều tôi muốn nói là, có phải có điều gì đó sai lệch với xã hội khiến chúng ta bị áp lực đến nỗi chúng ta không thể sống mà không tự bảo vệ mình khỏi nó?
The basic thing nobody asks is why do people take drugs of any sort? Why do we have these accessories to normal living to live? I mean, is there something wrong with society that’s making us so pressurized, that we cannot live without guarding ourselves against it?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Áp lực có thể làm vỡ ống, hoặc áp lực cũng có thể tạo ra kim cương.
Pressure can burst a pipe, or pressure can make a diamond.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có áp lực, không có kim cương.
No pressure, no diamonds.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên.
Everyting negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.

Không ai làm tốt hơn dưới áp lực. Họ chỉ làm nhanh hơn.
Nobody works better under pressure. They just work faster.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải chịu đựng áp lực. Nếu bạn không thể chịu được áp lực, bạn không thể trở thành một doanh nhân lớn hay thành đạt.
You have to withstand pressure, if you can’t handle pressure you can’t be a great or successful entrepreneur.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.
There is no such thing as talent. There is pressure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng can đảm là thái độ trước áp lực.
Courage is grace under pressure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.
When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.