Tác giả: Lão Tử

Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong hoạ, phúc thường mọc sẵn. Trong phúc, hoạ thường chờ sẵn.
Hoạ hề phúc chi sở ỷ, Phúc hề hoạ chi sở phục.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng. Kẻ khéo học chiến đấu thì không tức giận. Đã khéo học thì phải kiên nhẫn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

Tác giả:
Từ khóa:

Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được.

Tác giả:
Từ khóa:

Biết người là trí, biết mình là sáng.

Tác giả:

Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.

Tác giả:

Ai mà vâng liều, hứa liều, tất nhiên ít khi giữ được đúng.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn.

Tác giả:

Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì yên.

Tác giả:
Từ khóa:

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Tác giả:
Từ khóa:

Người quân tử hành sự phải giống như nước, ngăn nó ở lại trên núi cũng được, vung nó văng lên khỏi trán cũng được; vuông được, tròn được, biến hóa theo hình. Nên người quân tử có thể mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, cũng giống như nước. Trong thiên hạ còn có gì mềm yếu hơn nước, vậy nên mềm yếu thắng cứng mạnh.
君子為善若水, 擁之可以在山, 激之可以過顙能方能圓, 委曲隨形. 故君 子能柔而不弱, 能強而不剛, 如水之性也. 天下柔弱莫過於水, 是以柔弱勝剛強.Quân tử vi thiện nhược thủy, ủng chi khả dĩ tại sơn, kích chi khả dĩ quá tảng năng phương năng viên, ủy khúc tùy hình. Cố quân tử năng nhu nhi bất nhược, năng cường nhi bất cương, như thủy chi tính dã. Thiên hạ nhu nhược mạc quá vu thủy, thị dĩ nhu nhược thắng cương cường.

Tác giả:
Từ khóa:

Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng hàm muốn chẳng dính vô được.

Tác giả:

Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.

Tác giả:

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Tác giả:

Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.
Kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có lỗi nào to bằng ham muốn; Không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ.

Tác giả: