Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T01:04:19+07:00 DanhNgon.Net