Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-12T05:44:12+07:00 , , , DanhNgon.Net