Toán học là hoàng hậu của khoa học, và số học là hoàng hậu của toán học.
Mathematics is the queen of science, and arithmetic the queen of mathematics.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T20:46:17+07:00 DanhNgon.Net