Tác giả: William Thomson

Hãy đừng ai sợ tự do tư duy thực sự. Chúng ta hãy tự do về tư tưởng và về phê bình; nhưng với tự do, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng khoa học không đối nghịch tôn giáo, mà hỗ trợ tôn giáo.
Let nobody be afraid of true freedom of thought. Let us be free in thought and criticism; but, with freedom, we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion, but a help to it.

Đừng nghĩ rằng toán học khó khăn và rối ren, và bị thường thức ghét bỏ. Nó chỉ là sự siêu trần hóa thường thức mà thôi.
Do not imagine that mathematics is hard and crabbed, and repulsive to common sense. It is merely the etherealization of common sense.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể cải thiện nó.
If you can not measure it, you can not improve it.

Khi bạn đối đầu với một khó khăn, bạn cũng đứng trước một khám phá.
When you are face to face with a difficulty, you are up against a discovery.

Tác giả:
Từ khóa: ,