Từ khóa: Tổ quốc

Tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc đời để hy sinh cho Tổ quốc.
I only regret that I have but one life to give my country.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý.

Ai phụng sự Tổ quốc mình tốt không cần tới tổ tiên.
Whoever serves his country well has no need of ancestors.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.
Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be.

Tổ quốc chính là điểm mà trái tim của chúng ta được buộc vào.
Our country is that spot to which our heart is bound.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tổ quốc tôi là thế giới, và tôn giáo tôi là làm điều tốt.
My country is the world, and my religion is to do good.

Tác giả:
Từ khóa: ,