Mỗi người sẽ sớm học được mình hiểu biết ít đến thế nào khi con trẻ bắt đầu đặt câu hỏi.
A person soon learns how little he knows when a child begins to ask questions.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-08T14:03:02+07:00 , DanhNgon.Net