Từ khóa: Lịch duyệt

Cái đẹp trong phong cách, sự hài hòa, lịch thiệp và sự nhịp nhàng phụ thuộc vào tính đơn giản.
Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend on simplicity.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có một quy luật chung là tiếng tăm được dựng lên từ sự lịch duyệt cũng nhiều như từ thành tựu.
As a general rule, a reputation is built on manner as much as on achievement.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự lịch duyệt cần tới hỗ trợ của sự lịch duyệt trong những người khác.
Fine manners need the support of fine manners in others.

Tác giả:
Từ khóa:

Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như lưỡi câu không gắn mồi câu.
Beauty without grace is the hook without the bait.

Sự lịch duyệt cần thời gian, và không gì thô tục hơn vội vã.
Manners require time, and nothing is more vulgar than haste.

Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.
Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.