Tác giả: Joseph Conrad

Có một quy luật chung là tiếng tăm được dựng lên từ sự lịch duyệt cũng nhiều như từ thành tựu.
As a general rule, a reputation is built on manner as much as on achievement.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một từ có thể đi xa, rất xa, gây ra sự tàn phá vượt qua thời gian, cũng giống như viên đạn lao qua không gian.
A word carries far, very far, deals destruction through time as the bullets go flying through space.

Tác giả:
Từ khóa:

Lời đồn đại là thứ mà không ai bảo thích, nhưng ai cũng lại hưởng thụ.
Gossip is what no one claims to like, but everybody enjoys.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy cho tôi đúng từ và đúng trọng âm, và tôi sẽ làm cả thế gian rung động.
Give me the right word and the right accent and I will move the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta nói về kẻ phản bội đất nước, bạn bè, người yêu. Đầu tiên phải có kết nối đạo đức trước. Tất cả những gì mà người ta có thể phản bộ là lương tâm của chính mình.
They talk of a man betraying his country, his friends, his sweetheart. There must be a moral bond first. All a man can betray is his conscience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người muốn thuyết phục nên đặt niềm tin không phải vào luận cứ đúng, mà là vào từ ngữ hợp lý. Sức mạnh của âm thanh luôn lớn hơn sức mạnh của trí khôn.
He who wants to persuade should put his trust not in the right argument, but in the right word. The power of sound has always been greater than the power of sense.

Tác giả:
Từ khóa:

Những nụ hôn là tàn tích của thiên đường.
Kisses are the remnants of paradise.

Tác giả:
Từ khóa:

Thằng ngu nào cũng có thể đi tiếp, nhưng chỉ người khôn mới biết cách rút ngắn hành trình.
Any fool can carry on, but a wise man knows how to shorten sail in time.

Tác giả:
Từ khóa: