Sự lịch duyệt cần tới hỗ trợ của sự lịch duyệt trong những người khác.
Fine manners need the support of fine manners in others.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-13T17:04:05+07:00 DanhNgon.Net