Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-30T00:33:14+07:00 , DanhNgon.Net