Tôi không cạnh tranh với bất cứ ai trừ chính mình. Mục tiêu của tôi là luôn không ngừng tự tiến bộ.
I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve myself continuously.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T03:49:55+07:00 , , DanhNgon.Net