Những ai cạnh tranh dữ dội lẫn nhau đều là những kẻ khờ.
Those that compete aggressively with one another are the foolish ones.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-07T22:54:13+07:00 DanhNgon.Net