Tác giả: Lễ Ký

Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa.
言語之美,穆穆皇皇。Ngôn ngữ chi mĩ, mục mục hoàng hoàng.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đạo trời là: người thiện thì được mệnh trời, người bất thiện thì mất mệnh trời vậy.
道善則得之, 不善則失之矣。Đạo thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc thất chi hĩ.

Tác giả:
Từ khóa:

Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên; không nên buông thả lòng ham muốn; không nên thỏa mãn về chí hướng; không nên vui vẻ đến tột độ.
敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。 Ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu cha mẹ có lỗi lầm, mình phải hòa nhã dùng lời ôn hòa can gián.
父母有過,下氣怡色柔聲以諫。
Phụ mẫu hữu quá, hạ khí di sắc nhu thanh dĩ gián.

Tác giả:
Từ khóa:

Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi.
物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng là người quân tử

Tác giả:

Thích những điều mà người ghét, ghét những điều mà người thích, gọi là trái ngược hẳn với tính người, tai họa ắt đến với mình.
好人之所恶,恶人之所好,是谓拂人之性,灾必逮夫身。 Hảo nhân chi sở ác, ác nhân chi sở hảo, thị vị phất nhân chi tính, tai tất đãi phu thân.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều xấu đã phát lộ ra rồi mới cấm thì khó mà làm được như nước đã đóng thành băng cứng rồi.
發然後禁,則捍格而不勝。 Phát nhiên hậu cấm, tắc hãn cách nhi bất thắng.

Tác giả:
Từ khóa:

Bậc hiền giả thân cận mà vẫn kính, tuy sợ hãi mà vẫn yêu, tuy yêu nhưng vẫn nhận ra những điểm xấu, tuy ghét vẫn nhận ra những điểm tốt. Tích tụ mà có thể buông, yên ổn mà có thể biến đổi. Thấy của cải không ham được, thấy khó khăn không tránh né. Không quyết cầu thắng, không cần được chia nhiều.
賢者狎而敬之,畏而愛之。愛而知其惡,憎而知其善。積而能散,安安而能遷。臨財毋茍得,臨難毋茍免。很毋求勝,分毋求多。 Hiền giả hiệp nhi kính chi, úy nhi ái chi. Ái nhi tri kì ác, tăng nhi tri kì thiện. Tích nhi năng tán, an an nhi năng thiên. Lâm tài vô cẩu đắc, lâm nan vô cẩu miễn. Ngận vô cầu thắng, phân vô cầu đa.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ tiểu nhân nghèo thì bủn xỉn, giàu thì kiêu căng.

Tác giả: