Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên; không nên buông thả lòng ham muốn; không nên thỏa mãn về chí hướng; không nên vui vẻ đến tột độ.
敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。 Ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-13T15:15:52+07:00 , DanhNgon.Net