Tác giả: Leonard Woolf

Không gì mà con người gắt gao níu giữ nhiều hơn là đặc quyền của giai cấp.
There is nothing to which men cling more tenaciously than the privileges of class.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai cũng có thể là kẻ mọi rợ; cần phải có nỗ lực khủng khiếp để luôn là người văn minh.
Anyone can be a barbarian; it requires a terrible effort to remain a civilized man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng có gì quan trọng. Bạn đưa mình vào trạng thái mà bạn tưởng tượng những thứ không có cơ sở gì trong hiện thực… Ta bắt đầu lo lắng vì thứ gì đó, và nếu ta để mình tiếp tục làm như thế, dần dần ta tưởng tượng đủ mọi thứ. Đó là một kiểu tự hưởng thụ, và ta đi vào mơ mộng không ngừng. Cần thiết phải ngừng quá trình này lại và đối mặt với thế giới hiện thực – thứ chẳng hề tồi tệ đến thế.
Nothing matters. You get yourself into a state in which you imagine things which have no basis in reality… One begins for some reason to worry about something and, if one allows oneself to go on doing that, one gradually imagines all kinds of things. It is a kind of self-indulgence and one gets into a perpetual daydream. It is essential to stop this process and face the real world – which is never so bad as all that.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không bao giờ là việc đúng đắn khi bất cứ cá nhân nào hay chính quyền nào gây ra việc ác lớn nhân danh cái tốt giả thiết nào đó.
It is never right for any individual or government to do any vast evil as a means to some hypothetical good.

Tác giả:
Từ khóa: