Từ khóa: Châm biếm

Sự châm biếm lại một loại kính mà người nhìn nó thường phát hiện ra diện mạo của tất cả mọi người trừ chính mình.
Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody’s face but their own.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đánh giá thấp giá trị của sự châm biếm – nó cực kỳ đáng giá.
Don’t underestimate the value of irony – it is extremely valuable.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn miêu tả sự việc tốt đẹp hơn bản chất, bạn được coi là người lãng mạn; nếu bạn miêu tả sự việc tồi tệ hơn bản chất, bạn được gọi là người thực tế; và nếu bạn miêu tả sự việc như đúng bản chất, bạn sẽ được coi là nhà châm biếm.
If you describe things as better than they are, you are considered to be a romantic; if you describe things as worse than they are, you will be called a realist; and if you describe things exactly as they are, you will be thought of as a satirist.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và niềm vui của sự sáng suốt.
Irony is the gaiety of reflection and the joy of wisdom.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung. Châm biếm mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn, và ít thân thiện hơn.
Humor brings insight and tolerance. Irony brings a deeper and less friendly understanding.