Sự châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và niềm vui của sự sáng suốt.
Irony is the gaiety of reflection and the joy of wisdom.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-04T15:07:08+07:00 , , DanhNgon.Net