Tác giả: James Madison

Không đất nước nào có thể bảo tồn tự do của mình giữa chiến tranh liên miên.
No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Mỗi thế hệ đều cần phải đón nhận gánh nặng từ những cuộc chiến của chính mình, thay vì để chúng tiếp tục, buộc những thế hệ khác phải gánh chịu.
Each generation should be made to bear the burden of its own wars, instead of carrying them on, at the expense of other generations.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự do có thể bị đe dọa bởi sự lạm dụng tự do cũng như bởi sự lạm dụng quyền lực.
Liberty may be endangered by the abuses of liberty as well as by the abuses of power.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu sự độc tài và đàn áp đến với đất nước này, nó sẽ đến cải trang dưới vỏ bọc của việc chiến đấu chống lại một kẻ thù ngoại lai.
If tyranny and oppression come to this land, it will be in the guise of fighting a foreign enemy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tri thức sẽ luôn luôn cai trị sự ngu dốt; và một dân tộc muốn tự cai trị mình phải vũ trang cho mình sức mạnh mà tri thức đem lại.
Knowledge will forever govern ignorance; and a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật là với tất cả những người nắm quyền, ta đều không nên tin tưởng.
The truth is that all men having power ought to be mistrusted.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Triết học là lẽ thường được nói bằng ngôn từ lớn.
Philosophy is common sense with big words.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tham vọng phải được lập nên để chống lại tham vọng.
Ambition must be made to counteract ambition.

Tác giả:
Từ khóa: