Từ khóa: Vũ khí

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Vũ khí làm nản lòng người và khiến kẻ cướp bóc và xâm lược kinh sợ, và gìn giữ trật tự cũng như tài sản của thế giới… Cái ác khủng khiếp sẽ nảy sinh khi nó bị tước đoạt khỏi những người tuân thủ pháp luật.
Arms discourage and keep the invader and plunderer in awe, and preserve order in the world as well as property… Horrid mischief would ensue were the law-abiding deprived of the use of them.

Tác giả:
Từ khóa:

Công dụng thật sự của thuốc súng là làm con người ai cũng cao.
The real use of gunpowder is to make all men tall.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm.
There are no dangerous weapons; there are only dangerous men.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ.
The most formidable weapon against errors of every kind is reason.

Tác giả:
Từ khóa: , ,