Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-22T12:44:49+07:00 , , , DanhNgon.Net