Từ khóa: Tự ti

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Miền lãng quên đầy rẫy những người cho phép ý kiến của kẻ khác phủ nhận niềm tin vào bản thân mình.
Oblivion is full of people who allow the opinions of others to overrule their belief in themselves.

Người có cái mũi bự nghĩ ai cũng nói về nó.
He that has a great nose, thinks everybody is speaking of it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người nghi ngờ bản thân mình là người tự gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù và cầm vũ khí chống lại chính mình. Anh ta khiến thất bại của mình trở nên chắc chắn bằng việc là người đầu tiên bị thuyết phục bởi điều đó.
A person who doubts himself is like a man who would enlist in the ranks of his enemies and bear arms against himself. He makes his failures certain by himself being the first person to be convinced of it.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.
Exaggerated sensitiveness is an expression of the feeling of inferiority.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu bạn thật sự không coi mình có nhiều giá trị, nên biết rằng thế giới sẽ không nâng giá lên đâu.
If you really put a small value upon yourself, rest assured that the world will not raise your price.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giữa tất cả những cạm bẫy trong đời, nhận thức thấp kém về bản thân là cạm bẫy chết chóc nhất, và khó vượt qua nhất, bởi nó là cái bẫy do chính tay bạn thiết kế và đào xây, tổng kết lại trong câu nói, ‘Vô dụng thôi – mình không thể làm được.’
Of all the traps and pitfalls in life, self-disesteem is the deadliest, and the hardest to overcome, for it is a pit designed and dug by our own hands, summed up in the phrase, ‘It’s no use – I can’t do it.’

Tác giả:
Từ khóa:

Tự mình khinh mình trước, người ngoài mới khinh mình sau.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhận thức tiêu cực về bản thân giống như vừa lái xe qua cuộc đời vừa hãm phanh.
Low self-esteem is like driving through life with your hand-brake on.

Tác giả:
Từ khóa: