Từ khóa: Thấu hiểu

Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người cảm thấy được mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm thấy mình được hiểu.
It is quite clear that between love and understanding there is a very close link… He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thể yêu hay ghét cái gì trước khi hiểu thấu nó.
Nothing can be loved or hated unless it is first understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng bạn nên hướng tới thấu hiểu người khác, và rồi đến được thấu hiểu.
I believe you should seek to understand and then be understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tình yêu thương là sức mạnh chữa lành lớn nhất mà tôi biết. Tình yêu thương thậm chí có thể chữa lành những ký ức sâu sắc và đau đớn nhất vì tình yêu thương mang đến ánh sáng của sự thấu hiểu tới những góc tăm tối nhất trong trái tim và tâm hồn ta.
Love is the greatest healing power I know. Love can heal even the deepest and most painful memories because love brings the light of understanding to the darkest corners of our hearts and minds.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.
No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.

Có lẽ người ta không mong muốn được yêu thương nhiều bằng mong muốn được thấu hiểu.
Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thấu hiểu nông cạn của người có thiện ý làm khó chịu hơn sự hiểu lầm tuyệt đối của người mang ác ý.
Shallow understanding from people of good will is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will.

Không con người nào có thể thực sự hiểu một người khác, và không ai có thể sắp đặt hạnh phúc của người khác.
No human being can really understand another, and no one can arrange another’s happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong cuộc đời không có gì đáng phải sợ hãi. Chỉ có đáng để được thấu hiểu.
Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,