Từ khóa: Phân trần

Đừng bao giờ phàn nàn và đừng bao giờ giải thích.
Never complain and never explain.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.
It is wise to direct your anger towards problems – not people; to focus your energies on answers – not excuses.

Đừng phân trần – bạn bè bạn không cần nó, và kẻ thù của bạn đằng nào cũng sẽ chẳng tin.
Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Tác giả:
Từ khóa:

Lời phân trần vụng về còn tệ hơn là không có.
Bad excuses are worse than none.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ phàn nàn, đừng bao giờ biện giải. Hãy kháng cự thôi thúc tự phòng vệ hay biện hộ.
Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses.

Tác giả:
Từ khóa: ,