Từ khóa: Cấm đoán

Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.
Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.

Điều cấm đoán có sức mê hoặc đến nỗi khiến nó hấp dẫn không tả nổi.
There is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những gì cấm đoán thường kín đáo quyến rũ.
Things forbidden have a secret charm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người trí thức bị loại bỏ và ngược đãi chính lúc sự thật phơi bày hiển nhiên, khi bị cấm nói rằng hoàng đế không mặc quần áo.
The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta không ham muốn gì bằng ham muốn những thứ không được có.
We desire nothing so much as what we ought not to have.

Tác giả:
Từ khóa: ,