Chúng ta không ham muốn gì bằng ham muốn những thứ không được có.
We desire nothing so much as what we ought not to have.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-29T19:20:47+07:00 , DanhNgon.Net