Tác giả: Tục ngữ Thái

Ở núi này tưởng thấp, ngắm núi nọ tưởng cao.

Tác giả:
Từ khóa:

Nước dâng, cá ăn kiến Nước cạn, kiến ăn cá.

Tác giả:
Từ khóa:

Gần lửa thì nóng, gần roi thì đau.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng bàn tay là da
Mu bàn tay là thịt,
Cấu chỗ nào cũng đau.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng bàn tay là da
Mu bàn tay là thịt
Cấu chỗ nào cũng đau.

Tác giả:
Từ khóa:

Quen voi chớ sờ ngà
Quen chó chớ sờ răng.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người mở tráp, đừng nhìn
Người mổ lợn, phải giúp.

Tác giả:
Từ khóa:

Mong người khổ, ta khổ
Mong người giàu, ta giàu.

Tác giả:
Từ khóa: