Từ khóa: Vật lý

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một nhà vật lý chỉ là cách một nguyên tử nhìn chính bản thân mình.
A physicist is just an atom’s way of looking at itself.

Tác giả:
Từ khóa:

Vật lý thực ra không phải là gì hơn ngoài cuộc tìm kiếm sự đơn giản tối thượng, nhưng cho tới nay, cái chúng ta có là sự hỗn độn súc tích.
Physics is really nothing more than a search for ultimate simplicity, but so far all we have is a kind of elegant messiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vật lý không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là yêu thương.
Physics isn’t the most important thing. Love is.

Tác giả:
Từ khóa: ,