Từ khóa: Chính nghĩa

Điều đúng phải làm và điều khó thực hiện thường là một.
The right thing to do and the hard thing to do are usually the same.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Với lý do chính nghĩa, kẻ yếu sẽ chiến thắng kẻ mạnh.
In a just cause the weak will beat the strong.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thuận theo lẽ trời thì còn, nghịch với lẽ trời thì mất.
順天者存,逆天者亡。Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.

Tác giả:
Từ khóa:

Rèn luyện bản thân làm điều mình biết là đúng và quan trọng, dù khó khăn, là con đường cao tốc dẫn đến lòng kiêu hãnh, sự tự tôn, và sự thỏa nguyện.
Disciplining yourself to do what you know is right and importance, although difficult, is the highroad to pride, self-esteem, and personal satisfaction.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chẳng phải là một vài tấc đất, chúng ta đang bảo vệ cho đại nghĩa, và dù chúng ta đánh bại kẻ thù trong một hay nhiều trận chiến thì kết quả cũng như nhau.
It is not a field of a few acres of ground, but a cause, that we are defending, and whether we defeat the enemy in one battle, or by degrees, the consequences will be the same.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm điều đúng không bao giờ là sớm quá.
What is right to be done cannot be done too soon.