Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

Strive not to be a success, but rather to be of value.
Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Tác giả:

Don’t ever give up on something or someone that you can’t go a full day without thinking about.
Đừng bao giờ từ bỏ thứ gì hoặc ai mà bạn không thể đi hết một ngày mà không nghĩ về họ.

Tác giả:

Friendships multiply joys and divide griefs.
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Tác giả:

I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.
Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.

Tác giả:

There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.
Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.

Tác giả:

The most I can do for my friend is simply be his friend.
Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.

Tác giả:

Friends are glued together with little kindness.
Bạn bè được kết dính với nhau bằng sự ân cần nho nhỏ.

Tác giả:

There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.

Tác giả:

Love is a constant battle between the heart and the mind;
True Love is when they agree.
Yêu là một cuộc chiến triền miên giữa con tim và lý trí; Yêu Đích Thực là khi con tim và lý trí hòa hợp.

Tác giả:

Friendship lightens every burden and makes the sun shine brighter.
Tình bạn làm nhẹ bớt mọi gánh nặng và khiến mặt trời chiếu rực rỡ hơn.

Tác giả:

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Tác giả: