Tác giả: Mary Dixon Thayer

It is not what you give your friend, but what you are willing to give him that determines the quality of friendship.
Điều quyết định chất lượng của tình bạn không phụ thuộc vào việc ta cho bạn ta cái gì mà vào việc ta sẵn lòng cho người đó cái gì.

Tác giả: