Ông già nua và thông thái, cũng có nghĩa là mệt mỏi và thất vọng…
He was old and wise, which meant tired and disappointed…

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T15:44:29+07:00 , , , DanhNgon.Net