Người can đảm cũng luôn đầy tin tưởng.
A man of courage is also full of faith.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-10T02:43:35+07:00 , , , , DanhNgon.Net