Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.
An unjust law is itself a species of violence.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-24T13:47:51+07:00 , , , DanhNgon.Net