Hoặc bạn thấy mệt mỏi khi chiến đấu vì hòa bình, hoặc bạn chết.
You either get tired fighting for peace, or you die.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-26T22:07:05+07:00 , , DanhNgon.Net