Con người phải gìn giữ trái tim mình; bởi nếu để nó mất đi, chẳng mấy chốc anh ta cũng sẽ mất kiểm soát cái đầu.
One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-19T15:07:45+07:00 , , , DanhNgon.Net