Tác giả: Tục ngữ Tày – Nùng

Đường không qua lại cỏ gianh mọc
Anh em không đi về thành người dưng.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm người chớ miệng ngọt bụng chua.
Làm người chớ bụng gian ruột ngắn.

Tác giả:
Từ khóa:

Mẹ yêu con bên lòng canh cánh
Con yêu mẹ khuất núi là thôi.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tiền bạc như đất cỏ,
Mặt mũi đáng nghìn vàng.

Đường không qua lại cỏ gianh mọc
Anh em không đi về thành người dưng

Tác giả:
Từ khóa:

Yêu con yêu sau lưng
Giận con giận trước mặt.

Tác giả:
Từ khóa:

Gần lửa rát mặt, gần sông sạch mình.

Tác giả:
Từ khóa: