Tác giả: Tục ngữ Lào

Gió bão không bằng gió miệng.

Tác giả:
Từ khóa:

Tóc không nhiều hãy độn thêm tóc, bà con không nhiều hãy thêm bạn thêm bè.

Tác giả:

Bạc thật vùi dưới đất cũng không han.

Tác giả:
Từ khóa:

Phúc đến thì xa cũng hóa gần
Phúc không đến thì gần cũng hóa xa.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn cùng bàn dễ kiếm. Bạn cùng sống chết khó tìm.

Tác giả:

Vật bốn trân có lúc trượt.
Nhà thông thái có khi quên.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên đàng ở trong ngực, địa ngục ở trong tâm.

Tác giả:
Từ khóa:

Voi chết để xác, cọp chết để da, người chết để tiếng.

Tác giả:
Từ khóa:

Nước mát cá đến, nước nóng cá bỏ đi.

Tác giả:
Từ khóa: