Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.
You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-01T05:49:52+07:00 , DanhNgon.Net