Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình.
Who is rich? He that rejoices in his portion.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-17T11:32:13+07:00 , , , DanhNgon.Net