Khi báo chí tự do và con người ai cũng biết đọc, tất cả đều an toàn.
Where the press is free and every man able to read, all is safe.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-19T11:45:59+07:00 , , , , DanhNgon.Net