Hành vi của con người bắt đầu từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức.
Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T17:39:16+07:00 , , , DanhNgon.Net