Xã hội thường tha thứ cho kẻ phạm tội; nó chẳng bao giờ tha thứ cho người mơ mộng.
Society often forgives the criminal; it never forgives the dreamer.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-21T03:36:34+07:00 , DanhNgon.Net