Bí mật tốt nhất trong đời là không có bí mật nào. Cho dù mục tiêu của bạn là gì. Bạn có thể đạt tới nếu bạn sẵn lòng lao động.
The big secret in life is there is no secret. Whatever your goal. You can get there if you’re willing to work.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T09:10:19+07:00 , , , DanhNgon.Net